Badgeman Printing – Steenweg op Ruisbroek, 267 – 1620 Drogenbos – Belgium – Tel. : +32 (0)2 318 51 53

Wettelijke vermeldingen

Algemene Voorwaarden van de verkoop

Alle producten

 Algemene Voorwaarden van de verkoop

 

1 Bestellingen

Elke bestelling die geregistreerd is, moet schriftelijk worden doorgegeven.

 

2 Aanvaarding

Onze klanten hebben de Algemene Voorwaarden van de verkoop en levering gelezen en geaccepteerd.

 

3 Prijs

De prijzen zijn altijd onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zonder dat onze klanten een verbintenis hebben die ze eerder met hun eigen klanten. In termen van publicatie, eventuele extra wijzigingen in de tekst, de lay-out en graphics, worden automatisch tot een prijsverhoging gegeven aan onze klanten. Elk verzoek om een schets, tekening, illustratie, lay-out, computer tekening, of ander werk impliceert een inzet voor de klant om de vergoeding te betalen, zelfs in geval van niet acceptatie en ongeacht de fase van de uitvoering waar het zich bevindt. De tarieven op deze toepassingen of deze veranderingen bekend door onze klanten en aanvaard.

 

4 Zendingen

Al onze zendingen worden gemaakt op het risico van de ontvanger, zonder verantwoordelijkheid voor A Zero/Badgeman, de goederen worden beschouwd geleverd vanaf het vertrek, zelfs als A Zero biedt vervoer bij de klant thuis. De goederen reizen op risico van de koper. De vaste prijzen voor goederen zij volgens bestemming of, naargelang de verpakking of gewicht.

 

5 Levering

Levertijden zijn strikt indicatief. Ze zijn afhankelijk van onze opdrachtgever of onze leveranciers, we kunnen niet instemmen In geval van een boete voor te late levering. Een vertraging in de levering kan in geen enkel geval recht geven om de bestelling te annuleren en geen schadevergoeding kan geëist worden.

 

6 Afdruk

Wanneer een klant ons toevertrouwt om zijn lay-out aftedrukken, word er geen voorproef afgeleverd vóór het afdrukken, tenzij de klant uitdrukkelijk schriftelijk verzoek. De klant brengt specifiek en algemeen A Zero aansprakelijkheid voor uitgevoerde afdruktaken.

 

7 Garantie

Om geldig te zijn, moeten alle aanspraken worden ontvangen binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen. Na deze termijn, zal de vordering niet worden beschouwd. Geen terugkeer van goederen zal door ons worden aanvaard zonder voorafgaande toestemming en op voorwaarden dat de goederen worden geretourneerd in goede staat en in hun originele verpakking. Gezien onze rol als tussenpersoon, is de garantie met betrekking tot de goederen en de door ons geleverde producten beperkt tot de fabrikanten of onderaannemers. In ieder geval, geen enkel compensatie en schade kan worden gevraagd aan A Zero, om welke reden dan ook. A Zero wijst algemeen geen verantwoordelijkheid in geval van niet-naleving van de bovengenoemde termijn, alsmede ongevallen, storingen, werkonderbrekingen, schade, schadekosten enz., Hetzij van onjuiste montage, of verandering onze apparatuur zonder onze toestemming of als gevolg van onjuist gebruik van brutale of onhandige behandeling, normale slijtage, overbelasting, gebruik verkeerde benaming etc ... Elke verplaatsing van A Zero, tijdens de garantieperiode zal verschuldigd zijn aan de klant. Bij publicatie, ons bedrijf staat in voor de juistheid van het transcript van de definitieve teksten die overhandigd worden door onze klanten.

 

8 Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar netto contant zonder korting. Elke clausule van vrijstelling word met een overeenkomst tussen beide partijen opgemaakt. Bij gebreke van betaling van een factuur op de vervaldag, wordt er een rente van 8%, deze begint op de dag na de vervaldag en de resuleert in de betaling van de andere facturen, dit alles zonder de noodzaak van de ingebrekestelling. Bovendien, als vaste boete is het bedrag van de onbetaalde factuur op de vervaldag automatisch met 15% verhoogd zonder vergoeding mag niet minder zijn dan 150 euro

 

9 Vooruitbetalingen

Vooruitbetalingen worden voor de klanten gecrediteerd op de prijs van de bestelling en vormen een aanbetaling wiens overgave zou toestaan partijen terug te trekken uit het contract.

 

10 Bezittingen

De software die wij aanbieden zijn het eigendom van de fabrikanten. Slechts een licentie wordt verleend. De gebruiker mag niet, onder welke vorm dan ook, toewijzen, subsidie, te communiceren of te lenen gratis. De klant zla het in goede staat houden, hij verstrekt een goed informatie over de programma's en de gebruiksaanwijzing en zorg voor de vertrouwelijkheid van de software. De klant die een uitvoering of reproductie A Zero order geeft wordt verondersteld om de rechten op het origineel te houden. De klant neemt, indien van toepassing, enige aansprakelijkheid aan de derde en vervalt de aansprakelijkheid van A Zero. A Zero behoudt zich het recht gebruik te maken, indien van toepassing, van documenten geproduceerd door A Zero, ten behoeve van de activiteiten van A zero in haar reclame, e-mailings of op de website, tenzij schriftelijke weigering van de klant bij de bestelling. Rekening houdend met de wettelijke bepalingen met betrekking tot de artistieke en industriële eigendom, al het werk, schetsen, illustraties, ongeacht de gebruikte techniek, blijven de exclusieve eigendom van A Zero, tenzij er uitdrukkelijk facturering rechten.

 

11 Geschillen

In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Brussel bevoegd.

 

 

VRIJBLIJVENDE OFFERTE